SAPRIA
  SAPRIA
  Valnť zhromaĺdenie
  PredsednŪctvo
  »lenstvo v SAPRIA
  MedzinŠrodnŠ konferencia 2018
  ArchŪv poslednżch konferenciŪ
  »asopis Procesnż manaĺťr
  Projekty
  Verejnť obstarŠvanie
  Kniĺnica
  ZviditeĶnite sa
   
Aktuálne termíny kurzov
V–ď—ď–í–é–ď‚Äö–í—ēen–ď—ď–í¬≠ –ď—ď–í–Ālenovia SAPRIA a z–ď—ď–í–éujemc

MedzinŠrodnŠ odbornŠ konferencia

"ProgresŪvne prŪstupy a metůdy zvyĻovania efektŪvnosti a vżkonnosti organizŠciŪ"

SlovenskŠ asociŠcia procesnťho riadenia organizuje v spoluprŠci s obŤianskymi zdruĺeniami BPUGTM SLOVENSKO, CloudPartners Slovakia a Fakultou managementu Univerzity Komenskťho v Bratislave v dÚoch 4. a 5. 10. 2018 medzinŠrodnķ odbornķ konferenciu v malebnom prostredŪ slovenskżch hŰr, vo VrŠtnej doline (Hotel BOBOTY,www.hotelboboty.sk), pod vyĻĻie uvedenżm nŠzvom so zameranŪm na:

  • zavŠdzanie inovatŪvnych prŪstupov k riadeniu procesov (Business Process Management) a ich aplikŠciu v praxi,
  • efektŪvne riadenie organizŠciŪ s vyuĺitŪm dŠtovej analytiky,
  • implementŠciu GDPR (nariadenie Eŕ o ochrane osobnżch ķdajov) v praxi,
  • identifikŠciu vplyvov GDPR na fungovanie/procesy organizŠcie.

Sķvisiace dokumenty:

   
Rozvoj a profesionalizŠcia procesnťho riadenia    © 2006 Slovenská asociácia procesného riadenia, o.z.